NOTIUNI GENERALE

a) Prin diplomă de medic eliberată în România;

b) Prin diplomă de medic eliberată de către unul din celelalte state membre ale Uniunii Europene – UE, de către unul din statele aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană. Documentul se depune în copie legalizată însoţită de traducerea legalizată în forma întocmită de notar*

*În cazul în care titlul de medic este obţinut în alt stat membru UE, în unul din statele aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, titularul va depune certificatul de conformitate cu Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu amendamentele ulterioare, eliberat de autoritatea competentă a statului membru respectiv.

c) Prin atestatul de echivalare a studiilor universitare în medicină eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, ca urmare a echivalării titlurilor de medic obţinute într-un alt stat decât cele prevăzute la lit. a) şi b). Documentul se depune în copie legalizată.

– orice organism sau autoritate autorizat(ă) în mod expres de România, de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană să elibereze ori să primească titluri de calificare sau alte documente sau informaţii şi să primească cererile şi să ia deciziile cu privire la subiectul în cauză.

– diplomele, certificatele şi alte titluri oficiale de calificare de medic, de medic specialist care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, precum şi diplomele, certificatele şi alte titluri oficiale de calificare în profesia de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate persoanelor menționate la pct.1 de o autoritate a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene desemnată în temeiul actelor cu putere de lege şi al actelor administrative ale respectivului stat şi care certifică formarea profesională dobândită în principal pe teritoriul acestor state;

– exercitarea efectivă şi legală cu normă întreagă sau echivalent parţial a respectivei profesii într-unul din statele prevăzute mai sus.

Prin experiență se înțelege:

a. stagiu de adaptare în profesiile prevăzute la lit. c – exercitarea profesiei în cauză în unul din statele deja menționate, sub responsabilitatea unui profesionist calificat şi însoţită eventual de o formare profesională suplimentară. Stagiul face obiectul unei evaluări.

b. probă de aptitudini în profesiile prevăzute la lit. c) – un test referitor la cunoştinţele, abilităţile şi competenţele profesionale ale solicitantului, efectuat sau recunoscut de autorităţile competente din statul membru gazdă în scopul evaluării aptitudinii solicitantului de a exercita profesia în cauză într-un stat membru;

c. învăţare pe tot parcursul vieţii – toate formele de învăţământ general, educaţie şi formare profesională, educaţie non-formală şi învăţare informală urmate pe tot parcursul vieţii, având ca rezultat o îmbunătăţire a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor, care pot include etica profesională;

d. card profesional european – un certificat electronic care atestă fie faptul că profesionistul a îndeplinit toate condiţiile necesare pentru a presta temporar şi ocazional servicii într-un stat membru gazdă, fie recunoaşterea calificărilor profesionale pentru stabilirea într-un stat membru gazdă;

– un alt stat decât România, celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene;

un stat membru al Uniunii Europene, un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul, pentru a oferi functiile retelelor sociale si pentru a analiza traficul. In cazul in care alegi sa continui utilizarea website-ului nostru, esti de acord cu utilizarea modulelor noastre si politica de confidentialitate.