SEE, UE, Confederatia Elvetiana

Recunoașterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European (SEE) sau Confederaţiei Elveţiană

 

Următoarele prevederi sunt extrase din Hotărârea de Guvern nr. 1.282 din 17 octombrie 2007.

ATENȚIE: Recunoașterea lor se efectuează indiferent dacă formarea a fost dobândită în totalitate sau în parte pe teritoriul acestor state.

Se aplică DOAR medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

a) sunt cetăţeni ai statului român;

b) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;

c) sunt soţi ai unor cetăţeni români, precum şi descendenţi şi ascendenţi în linie directă, aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora;

d) sunt membri de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

e) sunt cetăţeni ai statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;

f) sunt beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. b).

 

Profesia pe care doriți să o exercitați în România este aceeaşi cu cea pentru care v-ați calificat în afara României dacă activităţile profesionale acoperite prin formarea dobândită sunt comparabile.

Recunoaşterea se face de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu Colegiul Medicilor Dentişti din România şi cu Colegiul Farmaciştilor din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Titlurile într-o specialitate care nu este prevăzută de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală sunt analizate de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România sau cu Colegiul Medicilor Dentişti din România, după caz. Autorităţile competente române stabilesc domeniul în care solicitantul poate acorda îngrijiri medicale de specialitate şi, respectiv, medico-dentare de specialitate în România, precum şi titlul profesional corespunzător cu care acesta exercită activităţile profesionale.

Pe scurt, da. Autorităţile competente române adoptă măsurile necesare pentru ca toate cerinţele, procedurile şi formalităţile prevăzute de Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne («Regulamentul IMI») să poată fi îndeplinite cu uşurinţă, de la distanţă şi prin mijloace electronice, prin intermediul acestor autorităţi şi inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic.

Excepție: Aceste prevederi nu se aplică însă pentru desfăşurarea unei perioade de adaptare sau a unei probe de aptitudini (vezi Măsura compensatorie la pct. 8 din această pagină).

După ce transmiți în format electronic documentele necesare și sunt îndeplinite, tot electronic, toate procedurile, autorităţile competente pot să solicite copii certificate ale documentelor transmise, numai în cazul în care există îndoieli justificate şi atunci când este strict necesar. Această solicitare nu este considerată solicitare de documente lipsă.

Care sunt titlurile recunoscute automat?

Se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi de medic specialist precum şi titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist şi de asistent medical generalist, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 5, 6 la HG nr. 1.282, care îndeplinesc condiţiile minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

 

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru recunoașterea automată?

Titlurile oficiale de calificare trebuie să fie eliberate de autorităţile competente ale statelor membre emitente şi însoţite, după caz, de certificatele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 5,6. Specializările atestate prin titlurile de calificare eliberate de autorităţile sau organismele competente cuprinse în anexa nr. 2, precum şi duratele minime de formare şi denumirile în vigoare în statele membre în care acestea există sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Aceste titluri recunoscute de autorităţile competente române, au acelaşi efect pe teritoriul României ca şi titlurile oficiale eliberate de România.

 

Procedura în cazul medicinei de familie

Se recunosc automat ca certificate de medic specialist medicină de familie titlurile oficiale de calificare prevăzute în anexa nr. 4, care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, eliberate de statele membre, în vederea exercitării activităţilor profesionale în regim salarial sau independent, precum şi în relaţie contractuală cu casele de asigurări sociale de sănătate din România.

Pentru ajutor cu privire la accesarea anexelor menționate, ne puteți scrie la contact@medicipentruromania.ro, iar noi vă vom oferi informațiile și sprijinul necesare.

Va trebui să depui o cerere de recunoaştere a calificării şi de autorizare a exercitării profesiei, Ministerul Sănătăţii Publice confirmă primirea şi, după caz, înştiinţează solicitantul cu privire la documentele necesare completării dosarului.

Procedura de examinare a cererilor de recunoaştere a calificării şi de autorizare a exercitării profesiei se finalizează în termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către solicitant. Termenul poate fi extins cu o lună în anumite cazuri, prevăzute în lege.

Decizia de respingere a cererii de recunoaştere a calificării şi de autorizare a exercitării profesiei, în baza prezentei hotărâri, va cuprinde motivele întemeiate care au dus la respingere. Deciziile autorităţilor competente române cu privire la recunoaşterea calificărilor prevăzute de prezenta hotărâre pot fi contestate la instanţele de contencios administrativ.

Nesoluţionarea cererilor de recunoaştere a calificării şi de autorizare a exercitării profesiei în termenele prevăzute de lege poate fi atacată în instanţele de contencios administrativ.

Ele sunt recunoscute doar dacă acestea sunt însoţite de un certificat eliberat de autorităţile sau organismele competente ale statului emitent.

Certificatul trebuie să ateste că respectivele titluri oficiale de calificare confirmă o formare desfăşurată în conformitate cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi sunt asimilate de statul membru emitent celor a căror denumire este prevăzută în anexele nr. 1, 2 şi 4-6 pentru acel stat.

Titlurile din această categorie se recunosc în cazul în care sunt însoţite de un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat membru. Acest certificat trebuie să ateste că te-ai consacrat în mod efectiv şi legal activităţilor în cauză pe o perioadă de cel puţin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani anteriori eliberării certificatului.

În cazul în care titlurile oficiale de calificare nu îndeplinesc cerinţele prevăzute pentru a fi recunoscute se aplică măsura compensatorie. Autorităţile competente române vor analiza cunoştinţele de specialitate şi competenţele atestate de aceste titluri, precum şi experienţa solicitantului, comparativ cu cerinţele de calificare şi cunoştinţe prevăzute de legea română. Vei susține o probă de aptitudini.

Este valabil pentru:

a) medicii care au o formare de bază, medicii specialişti, medicii dentişti, medicii dentişti specialişti, farmaciştii, asistenţii medicali generalişti şi moaşele, în cazul în care persoana respectivă nu îndeplineşte condiţiile de practică profesională efectivă şi legală prevăzute la art. 19, 21-25, 27-29 şi 31-39 din Hotărârea nr. 1282/2007;

b) medicii, medicii dentişti, farmaciştii, asistenţii medicali şi moaşele care deţin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obţinerea unui titlu prevăzut în anexele nr. 1, 5;

c) persoanele care au un titlu oficial de calificare eliberat de un stat terț și care este recunoscut de autoritățile competente ale unui stat membru iar titularul are o experiență profesională în profesia în cauză de minimum 3 ani pe teritoriul statului membru respectiv, certificată de acest stat.

ATENȚIE: Persoanele care deţin calificarea de «termen în limba bulgară» (felcer) eliberată de Bulgaria înainte de data de 31 decembrie 1999 nu au dreptul de a obţine recunoaşterea profesională ca medici sau asistenţi medicali generalişti, în temeiul prezentei hotărâri.

Metodologia de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare şi a probei de aptitudini, inclusiv statutul persoanei care urmează măsura compensatorie, se stabilesc, în conformitate cu normele Uniunii Europene, de Ministerul Sănătăţii Publice cu avizul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România şi, respectiv, al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Exercitarea profesiei în România, ca urmare a recunoaşterii titlurilor oficiale de calificare, se face pe baza documentului de înştiinţare a titularului emis în acest sens de Ministerul Sănătăţii, respectiv de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, a titlurilor oficiale de calificare recunoscute şi cu îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul, pentru a oferi functiile retelelor sociale si pentru a analiza traficul. In cazul in care alegi sa continui utilizarea website-ului nostru, esti de acord cu utilizarea modulelor noastre si politica de confidentialitate.