STATE TERTE

Proceduri echivalare studii pentru toate statele terțe cu excepția Australiei, Canadei, Israelului, Noii Zeelande și Statelor Unite Ale Americii și a statelor din UE

 

*Următoarele prevederi sunt extrase din Hotărârea Ministerului Sănătății publicată în 2017.

Titlurile care sunt echivalente specialităţilor medicale clinice şi paraclinice prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală sunt recunoscute ca certificate de medic specialist eliberate de Ministerul Sănătăţii pentru practicarea medicinei pe perioada nedeterminată, sau a practicii temporare/ocazionale pe teritoriul României în următoarele condiții:

a) deținătorul titlului îndeplinește una dintre condiţiile prevăzute la 376 din Legea nr. 95/2006 (care privește reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru exercitarea profesiei de medic pe teritoriul României);

b) formarea de medic specialist pentru care se solicită echivalarea s-a efectuat în condiţii de studiu şi practică medicală care asigură competenţa profesională a acestuia, cel puţin similară cu competenţa profesională a medicilor pe plan naţional;

c) titlurile oficiale de calificare ca medic specialist sunt eliberate de autoritatea desemnată în în acest sens din statul pe teritoriul căruia a avut loc formarea

Se face de către Ministerul Sănătăţii, prin ordin al ministrului, după avizarea de către CMR a raportului Comisiei mixte formată din reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România şi ai Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătăţii.

Comisia mixtă se constituie prin ordinul ministrului sănătății și este formată din: preşedinte, 2 membrii şi 1 secretar. Preşedintele şi secretarul comisiei mixte sunt desemnaţi de Colegiul Medicilor din România iar cei doi membrii de către comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. Raportul întocmit de comisie va fi avizat de CMR.

Procedura de recunoaştere a titlurilor constă în analiza formării în specialitate şi a competenţelor profesionale însuşite de titular în statul terţ emitent comparativ cu cerinţele de formare şi a competenţelor profesionale prevăzute în România de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă.

a) cerere de recunoaştere care va cuprinde obligatoriu şi datele de contact (adresă, telefon, fax, adresă e-mail);

b) copia documentului de identitate aflat în termen de valabilitate (buletin/carte de identitate sau paşaport);

c) după caz, documente din care să rezulte cerinţele prevăzute la 376 alin. (1) lit. c)-g) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

d) copia legalizată a documentelor care atestă calificarea de medic;

e) copia legalizată a titlului de medic specialist dobândit în unul din statele prevăzute la art. 1 alin. (1);

f) documente emise de autorităţile competente ale statului formator din care să rezulte durata specializării (ani, luni, ore de formare pe săptămână), curriculumul pregătirii efectuate şi competenţele atestate prin titlul respectiv de medic specialist;

g) documente privind experienţa profesională şi educaţia medicală continuă însuşite de solicitant, emise de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;

h) certificat de sănătate fizică şi psihică din care să rezulte că acesta poate practica specialitatea dobândită;

i) dovada de onorabilitate şi moralitate profesională a posesorului, emisă de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;

j) extrasul de cazier judiciar emis de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;

k) certificatul de atestare a cunoștințelor de limbă română, emis de Centrul de limbi străine al Ministerului Educaţiei Naţionale, sau paşaportul lingvistic, după caz.

l) Taxa de evaluare profesională se stabileşte prin decizie a CMR şi se depune în contul CMR.

 

*În cazul în care evaluarea profesională presupune şi o probă de aptitudini, cuantumul taxei se dublează.

ATENȚIE:

Documentele prevăzute la lit. e) – j) trebuie însoţite de traducerile legalizate în limba română, în forma întocmită în original autentificată la un notar public.

 

Documentele prevăzute la lit. h) – j) au o valabilitate de 3 luni de la data emiterii. Acestea se depun în termen de valabilitate.

Procedura de recunoaştere începe la data înregistrării dosarului complet la Ministerul  Sănătăţii şi se soluţionează în termen de 90 zile. În termen de 30 zile de la data înregistrării, Ministerul Sănătăţii înaintează o copie a dosarului către Comisia mixtă. Aceasta analizează pregătirea în specialitate efectuată, precum şi alte documente atestând formarea specializată, experienţa profesională a titularului şi stabileşte dacă formarea de specialist a solicitantului întruneşte următoarele cerinţe:

a) s-a efectuat în una din specialităţile medicale prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;

b) condiţiile de desfăşurare a formării în specialitate însuşite de titular sunt echivalente condiţiilor de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea în cauză (modalitatea de organizare, desfăşurare şi supraveghere a formării, durata şi curriculum de pregătire teoretică şi practică);


c) competenţele profesionale de medic specialist conferite sunt similare celor atestate prin certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii în specialitatea respectivă;

d) formarea este atestată prin titlul de calificare de medic specialist eliberat de autoritatea competentă desemnată în temeiul actelor normative în vigoare în statul formator.

Comisia mixtă poate solicita titularului documente suplimentare privind abilităţile însuşite, formări complementare finalizate prin titluri de calificare adiționale specializării deţinute, experienţă profesională însuşită, criterii suplimentare de autorizare în profesie în statul în care acesta a exercitat profesia.

Solicitarea se face în termen de maximum 15 zile de la primirea dosarului cu precizarea datei limită de prezentare a documentelor suplimentare cerute, calculată cu respectarea termenului prevăzut la art. 2.

În cazul unei întârzierii de mai mult de 10 zile de la data limită stabilită, Comisia mixtă poate suspenda procedura până la data primirii documentelor solicitate. În aceste situaţii termenul prevăzut inițial se prelungeşte corespunzător numărului de zile de suspendare.

În cazul unor suspiciuni justificate, autorităţile competente române, Ministerul Sănătăţii şi/sau CMR, pot solicita reprezentanţelor diplomatice în România ale ţărilor terţe, sau reprezentanţelor diplomatice româneşti în țările respective, o confirmare a autenticităţii documentelor de studii şi a celor privind experienţa profesională a titularului.

În situaţiile în care durata de pregătire a titularului exprimată în ani este mai mică decât cea prevăzută de Nomenclator pentru specialitatea respectivă, se ia în considerare numărul total de ore de pregătire efectivă/săptămână efectuate de titular în comparaţie cu cele prevăzute de curriculumul de pregătire al specialităţii în România. În aceste cazuri, întrunirea numărului total de ore de pregătire prevăzut de curriculumul de pregătire în specialitate în România constituie criteriu de durată în vederea echivalării.

ATENȚIE: Titlurile de medic specialist dobândite în afara României care nu au corespondent cu specialităţi din Nomenclator nu se supun procedurii de recunoaştere.

În cazul în care sunt îndeplinite toate cerințele, Comisia mixtă înaintează către Colegiul  Medicilor Români procesul verbal cu concluziile şi o copie a dosarului. Pe baza acelui proces verbal, Colegiul Medicilor România transmite Ministerului Sănătăţii avizul favorabil de recunoaştere. Recunoaşterea se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se comunică titularului şi Colegiului Medicilor din România.

În situaţia în care titlurile de calificare nu coincid cu titlurile din Nomenclatorul românesc, Comisia mixtă poate asocia experţi, pentru o decizia definitivă.

În acest caz, Comisia mixtă instituie procedura unei probe de aptitudini profesionale care are ca scop evaluarea parcursului profesional teoretic şi a abilităţilor practice.

Proba de aptitudini profesionale constă în susţinerea şi promovarea a două componente, teoretică şi clinică sau practică în funcţie de specialitate, subiectele făcând parte din tematica examenului de medic specialist aflată în vigoare.

Punctajul de promovare al fiecărei probe este de minimum 7.00. pe baza baremului întocmit de comisia de examinare Proba de aptitudini profesionale se consideră promovată dacă la finalizarea examinării solicitantul obţine minimum media 7.00. Rezultatul probei de aptitudini profesionale se comunică în scris solicitantului de către Comisie şi Ministerului Sănătăţii împreună cu procesul verbal încheiat în acest scop.

Ai dreptul să ceri susţinerea unei singure reexaminări în termen de maximum 180 de zile de la prima probă nepromovată. Vei relua ambele componente ale examinării. Cererea de reexaminare se depune la Ministerul Sănătăţii. După expirarea termenului de 180 de zile, nu vei mai putea beneficia de o altă reexaminare, cererea fiind respinsă fără drept de contestare.

Atunci când nu îndeplinești una dintre condiţiile prevăzute la art. 376 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, criterile de la pct. 5 şi nu promovezi proba de aptitudini profesionale.

În termen de 30 de zile de la notificarea de către CMR a respingerii cererii, poți ataca decizia la Comisia naţională de soluţionare a contestaţiilor.

Comisia națională de soluționare a contestațiilor este desemnată prin ordin al ministrului sănătăţii şi are în componenţă un preşedinte, 4 membrii dintre care un membru cu studii juridice şi un secretar fără drept de vot/notare. Pentru fiecare dintre specialităţile prevăzute de Nomenclatorul cuprins in ordinul ministrului sănătăţii nr. 1509/2008 se pot coopta alţi 2 membri, cadre didactice, sau medici primari în specialitatea în cauză, şi/sau experţi, pe care Comisia și-i asumă.

Comisia comunică Ministerului Sănătăţii şi Comisiei mixte, în maxim 30 zile de la depunerea cererii, decizia rămasă definitivă. Respingerea cererii de echivalare se aprobă de către ministrul sănătăţii pe baza avizului negativ justificat și înaintat de CMR pe baza concluziilor stabilite de Comisia mixtă, cât şi a unui proces-verbal detaliat întocmit în acest sens de acesta. Decizia se aduce la cunoștință alături de motivele care stau la baza ei.

În cazul posesorilor unui titlu de calificare obţinut în afara țării care dobândesc calitatea de medic rezident în România în condiţiile legii, se pot recunoaşte în cadrul pregătirii prin rezidenţiat stagiile similare ca durată şi structură pentru maxim ½ din durata de pregătire prevăzută în România în Nomenclator.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul, pentru a oferi functiile retelelor sociale si pentru a analiza traficul. In cazul in care alegi sa continui utilizarea website-ului nostru, esti de acord cu utilizarea modulelor noastre si politica de confidentialitate.