Termeni și condiții

Termeni și condiții

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE

Proiectul „Medici pentru România” („MPR”) este susținut de Asociația „Medici pentru România”, persoană juridică de drept român fără scop patrimonial, cu sediul social în strada Banul Antonache, nr. 40-44, etaj 1, sector 1 – București, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut de Judecătoria Sectorului 1 sub numărul 56/08.09.2020, având e-mail: contact@medicipentruromania.ro. Asociația Medici pentru România este denumită în continuare „Furnizorul”, iar persoana care accesează platforma virtuală „medicipentruromania.ro” („Platforma”) este denumită, după caz, „Vizitatorul” sau „Utilizatorul”.

Proiectul MPR își găsește expresie, între altele, prin intermediul Platformei. Ținem să subliniem dintru început faptul că informația prezentată pe Platforma noastră are un caracter facultativ și, după caz, completează recomandările oferite de medicii specialiști. Nu intenționăm să ne substituim consultațiilor medicale de specialitate efectuate în unitățile medicale acreditate, ci dimpotrivă, într-un context social dominat atât de incertitudine, cât și de oportunități mijlocite de tehnologia comunicării la distanță, ne propunem să facilităm legătura dintre pacienții aflați în imposibilitate de deplasare pentru consultații de specialitate și medicii care îi pot consilia cu titlu generic.

Trebuie să înțelegeți și să acceptați ca premise ale utilizării Platformei cel puțin următoarele aspecte:

× NU ne ocupăm de necesitățile medicale de URGENȚĂ;

× NU avem ca scop înlocuirea consultațiilor medicale de specialitate;

× NU furnizăm sfaturi medicale similare celor oferite de medicii care vă consultă personal și nemijlocit;

× NU trebuie să vă fundamentați acțiunile viitoare exclusiv pe recomandările primite prin mijlocirea Platformei, deoarece acestea nu înlocuiesc diagnosticul medical și recomandările medicilor specialiști care au posibilitatea de a vă consulta personal și nemijlocit.

În schimb, utilizând Platforma înțelegeți și acceptați următoarele:

scopul nostru este de a vă furniza informații generale, în funcție de prezentarea cazului și de documentele pe care dumneavoastră alegeți să le exhibați atunci când cereți o evaluare de caz;

răspunsurile oferite sunt doar de natură informativ-educațională și nu pot fi considerate, în absolut nicio situație, ca fiind echivalente unor consultații sau analize medicale de specialitate efectuate personal și nemijlocit;

informații generale obținute vă ajută pentru o înțelegere cât mai bună a stării dumneavoastră de sănătate;

informațiile și recomandările primite trebuie să fie discutate cu medicul dumneavoastră curant înainte de a fi implementate sub orice formă;

Platforma și medicii voluntari care oferă răspunsuri la întrebările dumneavoastră nu sunt și nu pot fi sub nicio formă ținuți răspunzători pentru eventualele prejudicii, de orice natură, pe care le-ați putea încerca prin folosirea informațiilor primite.

I. Definiții și condiții generale de utilizare

1.1. În prezentul document termenii definiți cu majusculă vor avea următorul înțeles:

Furnizor: Asociația „Medici pentru România”, persoană juridică de drept român, cu sediul social în strada Banul Antonache, nr. 40-44, etaj 1, sector 1 – București, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut de Judecătoria Sectorului 1 sub numărul 56/08.09.2020, având e-mail: contact@medicipentruromania.ro.

Platforma: website-ul care poate fi accesat la adresa de internet https://medicipentruromania.ro/.

Vizitator: orice persoană fizică, indiferent de vârstă, care are acces liber la Platformă și care consultă informațiile expuse.

Utilizator: orice persoană fizică, având vârsta de peste 18 ani și bucurându-se de discernământ, care completează rubrica special destinată pentru a lăsa o solicitare Furnizorului având ca obiectiv inițierea unei comunicări.

Conținut: oricare și toate datele și informațiile disponibile pe Platformă, care pot fi vizualizate prin intermediul unui echipament electronic; conținutul oricăror și tuturor mesajelor de corespondență electronică expediate de Utilizator către Furnizor și de către Furnizor către Utilizator.

Serviciul: modalitatea de comunicare electronică între Furnizor și Vizitatori sau Utilizatori, mijlocită în special prin aplicația terță „Zoom”, cu scopul de a exprima intenția și acceptul de a obține sfaturi medicale prin intermediul Platformei.

Colaboratorii: medici specialiști voluntari în relația cu Furnizorul, care prin mijlocirea Platformei oferă răspunsuri la întrebările Utilizatorilor, respectând principiile generale consacrate prin prezentul document.

1.2. Termenii și condițiile reprezintă raportul contractual dintre Furnizor și Vizitatori sau Utilizatori.
1.3. Accesarea Platformei de către Vizitatori sau Utilizatori pretinde lectura prealabilă a prezentului document.
1.4. Accesarea Platformei și/sau a Serviciului de către Vizitatori sau Utilizatori după lectura prezentului document presupune acordul lor implicit, tacit și fără rezerve, în privința respectării termenilor și condițiilor.
1.5. Neacceptarea termenilor și condițiilor atrage obligația Vizitatorilor sau Utilizatorilor de a înceta de îndată accesarea Platformei și/sau utilizarea Serviciului.
1.6. Furnizorul își rezervă dreptul de a aduce ori de câte ori va fi necesar modificări și actualizări ale termenilor și condițiilor, fără o notificare prealabilă a Vizitatorilor sau Utilizatorilor, motiv pentru care este recomandată consultarea periodică a acestei secțiuni din Platformă.

II. Obligațiile Utilizatorilor

2.1. Prin utilizarea Platformei și a Serviciului aveți următoarele obligații:
a) să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, care să ajute Colaboratorii în vederea oferirii sfaturilor și opiniilor particularizate;
b) să utilizați posibilitatea de a menține, înnoi și șterge datele furnizate în orice moment;
c) să citiți cu atenție termenii și condițiile.

III. Componenta nepatrimonială

Oricare și toate serviciile Platformei sunt puse la dispoziția Vizitatorilor sau Utilizatorilor cu titlu gratuit.

IV. Securitatea datelor personale

4.1. Accesarea Platformei și/sau a Serviciului de către Vizitatori sau Utilizatori presupune acordul acestora pentru ca Furnizorul să colecteze și să prelucreze datele cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679.
4.2. Condițiile specifice în care se realizează colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal sunt detaliate în documentele „Protecția Datelor cu Caracter Personal” și „Politica de Confidențialitate”, disponibile spre consultare pe Platformă.
4.3. Acceptarea termenilor și condițiilor, urmată de accesarea Platformei și/sau a Serviciului presupune acordul expres al Vizitatorilor sau Utilizatorilor cu privire la clauzele dezvoltate prin „Protecția Datelor cu Caracter Personal” și „Politica de Confidențialitate”.

V. Utilizarea Platformei de către minori

5.1. Furnizorul nu permite cu bună-știință accesarea Platformei și a Serviciului de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani.
5.2. Platforma, Conținutul și Serviciul sunt disponibile pentru utilizarea de către minori doar dacă aceștia sunt asistați de către părintele sau tutorele legal al acestora, cărora le incumbă drepturile și obligațiile dezvoltate prin termeni și condiții.

VI. Medicii colaboratori

6.1. Medicii care oferă răspunsuri prin intermediul Platformei sunt voluntari în relația cu Furnizorul, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
6.2. Medicii nu sunt angajați ai Furnizorului și nu își exercită profesia ca persoana fizică independentă pe bază de contract încheiat cu Furnizorul, în sensul dispozițiilor art. 385 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
6.3. Medicii sunt exonerați de orice răspundere pentru informațiile puse la dispoziție Utilizatorilor prin intermediul Platformei.
6.4. În nicio ipoteză, uzuală sau de excepție, medicii nu vor efectua consultații medicale, nu vor prescrie rețete, nu vor recomanda medicamente sau tratamente și nu vor percepe remunerații pentru informațiile prezentate prin intermediul Platformei.

VII. Drepturile de autor și drepturile conexe acestora

7.1. Toate materialele video/foto/audio/scriptice și/sau orice alte materiale, elementele de grafică, modalitățile de lucru, politicile şi/sau procedurile de conducere a afacerilor, mecanismele, conceptualizările, tehnologiile sau teoriile implementate ori pe cale de a fi implementate, propunerile și orice alte elemente de originalitate încorporate în sau deduse din Serviciile sau Conținutul Platformei, inclusiv politicile „know-how”, sunt și rămân în proprietatea intelectuală a Furnizorului.
7.2. Oricare și toate materialele video/foto/audio/scriptice și/sau orice alte materiale, indiferent de formatul pe care sunt sau vor fi înregistrate, vor intra fără nicio formalitate prealabilă în sfera drepturilor patrimoniale de autor ale Furnizorului, acesta având dreptul de a le utiliza în orice context, fără limitări temporale sau condiționări pecuniare.
7.3. Vizitatorii, Utilizatorii și Colaboratorii au obligația de a nu aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Furnizorului și de a depune toate diligențele pentru apărarea acestor drepturi față de posibilele atingeri aduse de terți, dacă le sunt cunoscute.
7.4. Folosirea, preluarea, copierea sau modificarea fără acordul Furnizorului a oricăror elemente circumscrise drepturilor de proprietate intelectuală atrage după sine consecințele prevăzute de legislația în vigoare.
7.5. Accesarea Platformei, a Conținutului și a Serviciului și utilizarea lor sunt permise doar pentru uz personal, fiind cu desăvârșire interzisă circumscrierea directă ori indirectă față de scopuri lucrative.
7.6. Furnizorul este exonerat de orice răspundere în legătură cu materialele, datele, inform ațiile, de orice natură, care exced sfera drepturilor de autor ale Furnizorului, fiind preluate din terțe surse oficiale sau aparent oficiale. Acestea au un caracter exclusiv informativ, iar Furnizorul nu va fi ținut răspunzător pentru veridicitatea și validitatea conținutului Platformei sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acesteia.
7.7. Solicitările de utilizare a conținutului Platformei urmează a fi comunicate la adresa de corespondență electronică contact@medicipentruromania.ro, în vederea obținerii acordului Furnizorului. Acordul poate fi refuzat fără motivare.

VIII. Declinarea răspunderii

8.1. Furnizorul nu este o unitate sanitară publică sau privată, care furnizează servicii medicale, deci nu i se poate angaja răspunderea în temeiul dispozițiilor art. 655-659 din Legea nr. 95/2006 sau în baza oricărui alt temei legal specific unităților sanitare.
8.2. Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal care ar putea fi realizată de către terți și, în special, de către platforma virtuală terță „Zoom” care mijlocește furnizarea Serviciului și crearea legăturii video dintre Colaboratori și Utilizatori. Pentru analiza acestor aspecte, Furnizorul recomandă analiza în prealabil a dispozițiilor regăsite la adresa web https://zoom.us/.
8.3. Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru informațiile comunicate de Colaboratori în contextul sesiunilor în care interacționează cu Utilizatorii și nici pentru modul în care Utilizatorii vor interpreta sau vor folosi respectivele informații.
8.4. Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile de date care nu se află sub controlul său direct, erorile de omisiune din partea Utilizatorilor, erorile tehnice ale Platformei, erorile rezultate din conexiunea la internet sau la serverele care susțin Platforma, imposibilitatea temporară sau extinsă de accesare a Platformei, erorile specifice echipamentelor electronice folosite pentru accesarea Platformei și orice alte aspecte similare.

IX. Forța majoră și cazul fortuit

9.1. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.
9.2. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat și în caz de forță majoră.
9.3. Dacă legea nu prevede altfel, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră sau de caz fortuit.
9.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data apariţiei. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie a României sau de un alt organism abilitat de legea română. Partea care a invocat forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea acestei cauze în maximum 15 (cincisprezece) zile de la data încetării.

X. Legislația aplicabilă și soluționarea litigiilor

10.1. Dispozițiile prezentului document și toate aspectele privind nașterea, executarea și încetarea raporturilor juridice dintre Furnizor, Vizitatori, Utilizatori, Colaboratori sau terți sunt supuse normelor de drept material și procedural din dreptul român.
10.2. Oricare și toate litigiile rezultate din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, aplicarea, executarea sau încetarea raporturilor juridice vor fi soluționate prioritar pe cale amiabilă, fie prin negocieri directe între Părți, fie prin modalități alternative de soluționare a disputelor, precum medierea.
10.3. Oricare și toate litigiile rezultate din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, aplicarea, executarea sau încetarea raporturilor juridice, în ipoteza ineficienței demersurilor amiabile, vor fi soluţionate de către instanţele judecătorești competente potrivit legislației în vigoare.

XI. Notificări și comunicări scrise

11.1. Toate notificările şi orice alte comunicări prin care se urmărește inițierea sau continuarea dialogului cu Furnizorul se vor face în scris, utilizând adresa de corespondență electronică contact@medicipentruromania.ro.

XII. Dispoziții finale

12.1. Furnizorul își rezervă dreptul de a aduce ori de câte ori va fi necesar modificări și actualizări ale termenilor și condițiilor și/sau ale Platformei, Conținutului ori Serviciului, fără o notificare prealabilă a Vizitatorilor, Utilizatorilor sau Colaboratorilor.
12.2. Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda sau de a desființa Platforma ori Serviciul fără o notificare prealabilă a Vizitatorilor, Utilizatorilor sau Colaboratorilor.
12.3. Este strict interzisă postarea pe Platformă a oricărui tip de conținut (cu titlu exemplificativ, dar neexhaustiv: materiale scriptice, comentarii, imagini, fotografii, materiale video) care cuprind sau fac trimitere la un limbaj obscen ori vulgar, la îndemnuri indecente, ilegale, șicanatorii, abuzive, la mesaje rasiste sau discriminatorii sub orice formă prin raportare la legislația națională sau europeană în vigoare.
12.4. În ipoteza nedorită a încălcării de către Vizitatori, Utilizatori sau Colaboratori a oricăror dispoziții cuprinse în prezentul document, Furnizorul își rezervă dreptul de a dispune suspendarea permanentă sau temporară a accesului Vizitatorilor sau Utilizatorilor la Platformă, Conținut și/sau Serviciu, precum și dreptul de a dispune încetarea raportului de voluntariat încheiat cu Colaboratorul culpabil. Furnizorul își rezervă dreptul de a implementa aceste măsuri fără avertismente și fără notificarea prealabilă a Vizitatorilor, Utilizatorilor sau Colaboratorilor.